X
Koszyk

Regulamin i Polityka prywatności

Regulamin serwisu

1.1. Witryna internetowa pod adresem https://www.sklep.browar-rzeszow.pl/ jest prowadzona przez Fasada Investment Sp. z o.o. z siedzibą w Rzeszowie, przy ulicy Piłsudskiego 32, 35-001 Rzeszów wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądownictwa, prowadzonego przez XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000199519,  NIP: 8130334761, REGON:  008032382, kapitał zakładowy: 21,9 mln.

1.2. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z Witryny pod adresem https://www.sklep.browar-rzeszow.pl/  (zwanej dalej: Witryną), która służy do prezentacji towarów znajdujących się w ofercie Fasada Investment Sp. z o.o. z siedzibą w Rzeszowie, przy ulicy Piłsudskiego 32, 35-001 Rzeszów (zwanej dalej: Sprzedawcą), do umieszczania informacji i artykułów dotyczących piwa oraz do obsługi prowadzonej przez Sprzedawcę sprzedaży detalicznej napojów alkoholowych, wybranych innych produktów spożywczych i akcesoriów związanych z konsumpcją alkoholu, do składania i ewidencjonowania Zamówień.

1.3. Sprzedawca posiada ważne zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży zawierających do 4,5 % alkoholu oraz na piwo Nr G/23/A/10/2021 z dnia 2021-01-26 uchwałą Miasta Rzeszów na podstawie ustawy z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 487).

Zezwolenie Nr D/16/A/8/2023 – na sprzedaż napojów alkoholowych – do 4,5 % zawartości alkoholu oraz piwo – przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży

 

1.4. Miejscem zawierania umów sprzedaży jest punkt sprzedaży Restauracja Stary Browar Rzeszowski położony w Rzeszowie (35-001), Rynek 23, telefon: 780 162 597 ; e-mail: sklep@browar-rzeszow.pl

1.5. Niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

1.6. Niniejszy Regulamin określa w szczególności:

 1. a) zasady korzystania z Witryny;
  b) zasady dokonywania rejestracji i korzystania z konta w Witrynie;
  c) warunki i zasady dokonywania elektronicznej rezerwacji Towarów w Sklepie;
  d) warunki i zasady składania drogą elektroniczną Zamówień na zakup Towarów w Sklepie;
  e) zasady zawierania umów sprzedaży z wykorzystaniem usług świadczonych w ramach Witryny.

1.7. Korzystanie z Witryny jest możliwe pod warunkiem spełnienia następujących wymagań technicznych niezbędnych do współpracy z systemem teleinformatycznym:

 1. a) posiadanie komputera klasy PC lub inne urządzenie umożliwiające korzystanie z Serwisu,
  b) dostępu do sieci Internet,
  c) posiadania odpowiedniego oprogramowania, w tym co najmniej przeglądarki internetowej: Internet Explorer, Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera, Safari w wersji 4 i wyższej z zainstalowanymi aktualnymi wersjami Java i Flash.

1.8. Zakazuje się korzystającemu z Witryny dostarczania treści o charakterze bezprawnym, a także dokonywania bez zgody Sprzedawcy jakiejkolwiek ingerencji w treści zawarte w Witrynie.

1.9. Witryna przeznaczona jest dla osób, które ukończyły 18 lat.

1.10. Umieszczanie na Witrynie ocen i komentarzy dostępne jest tylko dla zarejestrowanych Użytkowników posiadających Konto na Witrynie.

1.11. Użytkownicy mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej Witryny oraz pobrać go i sporządzić jego wydruk.

1.12. Sprzedawca prosi o zapoznanie się z Regulaminem przed rozpoczęciem korzystania z Witryny. W przypadku braku akceptacji Regulaminu w całości lub w części, Sprzedawca prosi o niekorzystanie z Witryny.

1.13. Użytkownik zobowiązany jest w szczególności do:

 1. a) niedostarczania i nieprzekazywania za pośrednictwem Witryny treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich;
  b) korzystania z Witryny w sposób nie zakłócający funkcjonowania domeny https://www.sklep.browar-rzeszow.pl/
 2. c) niepodejmowania działań takich jak rozsyłanie lub umieszczanie za pośrednictwem Witryny niezamówionej informacji handlowej (spam).

1.14. Sprzedawca może pozbawić Użytkownika prawa do korzystania z niektórych funkcji Witryny, a w szczególności z możliwości składania Zamówień lub dodawania komentarzy lub opinii, w tym też może usunąć lub zablokować Konto Użytkownika, w przypadku naruszenia przez Użytkownika Regulaminu, a w szczególności, gdy Użytkownik:

 1. a) podał w trakcie rejestracji lub składania Zamówienia nieprawdziwe dane, w szczególności odnośnie wieku Użytkownika;
  b) dopuścił się naruszenia zobowiązań określonych w pkt. 1.13. Regulaminu.

1.15. Użytkownik, którego konto zostało usunięte lub zablokowane zgodnie z punktem poprzedzającym Regulaminu, nie może dokonać powtórnej rejestracji bez uprzedniej zgody Sprzedawcy.

1.16. W celu zapewnienia bezpieczeństwa przekazu, komunikatów i danych, w związku ze świadczonymi usługami, Sprzedawca podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych za pośrednictwem Witryny.

II Definicje

 1. Sprzedawca– Fasada Investment Sp. z o.o. z siedzibą w Rzeszowie, przy ulicy Piłsudskiego 32, 35-001 Rzeszów;

 

 1. Witryna– witryna internetowa znajdująca się pod adresem:

https://www.sklep.browar-rzeszow.pl/

 1. Sklep– Restauracja Stary Browar Rzeszowski położony w Rzeszowie (35-001), Rynek 23, telefon: 780 162 597 ; e-mail: sklep@browar-rzeszow.pl
 2. Towary– towary prezentowane na Witrynie, dostępne w sprzedaży w Sklepie;
 3. Klient– każdy klient nabywający Towary;
 4. Konsument– osoba fizyczna, która nabywa Towar od Sprzedawcy w celu niezwiązanym bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową;
 5. Użytkownik– każda osoba odwiedzające Witrynę;
 6. Rejestracja– proces zakładania konta przez Użytkownika na Witrynie, wiążący się z podaniem danych osobowych;
 7. Konto– oznaczony indywidualną nazwą (loginem) oraz hasłem, zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym Sprzedawcy, w którym gromadzone są dane Użytkownika, który zarejestrowała się na Witrynie;
 8. Gość– Użytkownik niezarejestrowany, który dokonuje Zamówień za pośrednictwem Witryny;
 9. Strona produktowa– strona na Witrynie, na której przedstawione są informacje na temat danego Towaru;
 10. Dzień roboczy– jeden dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

 

III Warunki dokonywania zamówień 

3.1. Warunkiem dokonania Zamówienia za pośrednictwem Witryny jest podanie niezbędnych informacji do realizacji Zamówienia lub dokonanie Rejestracji, oraz zapoznanie się z treścią niniejszego Regulaminu jak też akceptacja Regulaminu przez Użytkownika.

3.2. Złożenie Zamówienia odbywa się poprzez wypełnienie odpowiedniego formularza zamówienia dostępnego w Witrynie. Wszystkie umowy sprzedaży zawierane na postawie Zamówień składanych za pośrednictwem Witryny wskazanym w niniejszym Regulaminie są zawierane i realizowane w należącym do Sprzedawcy punkcie sprzedaży położonym w Rzeszowie Rynek 23, 35-001 (Sklep).

3.3. Potwierdzenie Zamówienia przez Klienta jest równoznaczna ze złożeniem oświadczenia, że Klient bierze na siebie odpowiedzialność za odbiór zakupionego Towaru przez osobę pełnoletnią. Złożenie Zamówienia jest również tożsame z oświadczeniem Klienta, iż nie jest osobą, której zgodnie z art. 15 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, zabrania się sprzedaży napojów alkoholowych oraz, że nie dokonuje zakupu alkoholu celem dalszej odsprzedaży. W celu weryfikacji pełnoletniości Klienta Sprzedawca wymaga podania daty urodzenia Klienta w formularzu Zamówienia, w razie wątpliwości Sprzedawca może też poprosić o przesłanie skanu dowodu osobistego Klienta.

3.4. Po złożeniu Zamówienia Klient otrzymuje na adres e-mail podany podczas procesu składania Zamówienia (Klient składający Zamówienie jako Gość) lub zapisany w zakładce Konto (Klient zarejestrowany), potwierdzenie przyjęcia Zamówienia oraz szczegóły dotyczące Zamówienia.

3.5. Sprzedawca potwierdzi przyjęcie Zamówienia w ciągu jednego Dnia roboczego, od chwili jego otrzymania. W przypadku, gdy Zamówienie zostało złożone w sobotę, niedzielę lub dzień świąteczny, Sprzedawca potwierdzi przyjęcie Zamówienia w pierwszym kolejnym Dniu Roboczym. Po upływnie tego terminu, Klient nie jest już związany treścią złożonego Zamówienia.

 

 

3.6. Odmowa przyjęcia zamówienia nastąpi wówczas, gdy:

 1. a) Towar jest niedostępny w magazynie Sprzedawcy;
  b) podane przez Klienta dane są niekompletne, błędne lub budzą uzasadnione wątpliwości co do prawdziwości;
  c) Klient nie odebrał Towarów objętych poprzednim Zamówieniem;
  d) pojawiły się zdarzenia losowe, na które Sprzedawca nie miał wpływu.

3.7. Sprzedawca może również, w terminie przewidzianym na potwierdzenie przyjęcia Zamówienia skontaktować się z Klientem przy użyciu adresu e-mail albo numeru telefonu podanego podczas procesu składania zamówienia (Klient składający Zamówienie jako Gość) lub zapisanego w zakładce Moje konto (Klient zarejestrowany) i:

 1. a) poinformować Klienta o wydłużonym terminie realizacji Zamówienia na dany Towar/Towary, wskazując równocześnie jaki jest to termin – jeżeli Klient w ciągu trzech Dni Roboczych nie zaakceptuje wydłużenia terminu realizacji Zamówienia, wówczas Zamówienie jest anulowane,
  b) zweryfikować prawidłowość podanych przez Klienta w Zamówieniu danych, jeżeli budzą one uzasadnione wątpliwości odnośnie ich poprawności,
  c) wyjaśnić ewentualne wątpliwości dotyczące szczegółów złożonego przez Klienta Zamówienia.

3.8. Informacja o koszcie przesyłki i wszystkich innych ewentualnych kosztach związanych z realizacją umowy sprzedaży lub z dostarczeniem Towaru do Kupującego (jeżeli Kupujący składając Zamówienie zaznaczył opcję skorzystania z firmy kurierskiej przy odbiorze Towaru), pojawią się po dokonaniu wyboru formy odbioru Towaru i formy płatności w podsumowaniu Zamówienia.

3.9. Do każdego zamówienia wystawiany jest dokument sprzedaży w postaci paragonu lub faktury VAT. Dokument sprzedaży wystawiany jest w chwili, gdy wszystkie Towary wybrane do Zamówienia są skompletowane i gotowe do odebrania.

3.10. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wprowadzania ograniczeń dotyczących ilości zamawianych Towarów i wartości Zamówień, Klient zostanie poinformowany o takich ewentualnych ograniczeniach przed potwierdzeniem przez Klienta Zamówienia.

3.11. Zarejestrowany Klient jest zobowiązany do informowania Sprzedawcy o każdorazowej zmianie adresu e-mail lub numeru telefonu, dokonując aktualizacji danych po zalogowaniu się do Konta.

IV Ceny i formy płatności

4.1. Wszystkie ceny prezentowane na Witrynie są cenami brutto (zawierają podatek VAT w wysokości zgodnej z obowiązującymi przepisami) i wyrażone są w złotych polskich. Ceną wiążącą jest cena podana na Witrynie przy Towarze w chwili składania Zamówienia. Na wypadek wątpliwości Sprzedawca zastrzega, że ceny nie zawierają kosztów przesyłki, która to usługa jest świadczona na życzenie Klienta przez firmę kurierską zgodnie z cennikiem podanym na Witrynie.

4.2. Informacja na temat całkowitej wartości Zamówienia prezentowana jest w Witrynie przed zaakceptowaniem przez Klienta skompletowanego Zamówienia, całkowita wartość Zamówienia obejmuje łączną cenę brutto zamawianych Towarów jak też koszty dostawy, jeżeli Klient wybrał taką opcję oraz ewentualne wyszczególnione koszty związane z wybraną przez Klienta formą płatności.

4.3. Zapłaty za zamówiony Towar Klient może dokonać według swojego wyboru za pośrednictwem jednego z poniższych sposobów:

 1. a) osobiście przy odbiorze Zamówienia w Sklepie;
  b) przelewem tradycyjnym na rachunek bankowy Sprzedawcy – wpłaty należy dokonać na rachunek bankowy numer 17 1750 0012 0000 0000 2260 2543 z podaniem następujących danych Sprzedawcy: Fasada Investment Sp. z o.o. , Ul. Piłsudskiego 32, 35-001 Rzeszów, numer zamówienia– realizacja Zamówienia zostanie rozpoczęta po zaksięgowaniu pełnej kwoty wymaganej wpłaty za złożone zamówienie na koncie Sprzedawcy; (za pomocą elektronicznej bramki płatności)

4.4. W przypadku wybranych Towarów Sprzedawca zastrzega sobie możliwość wyłączenia niektórych sposobów dokonania zapłaty za Zamówienie.

4.5. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do udostępnienia innych form płatności na podstawie indywidualnych ustaleń z Klientem.

4.6. Faktury dla Klientów nie będących osobami fizycznymi są wystawiane i przesyłane na adres  podany przez Klienta przy składaniu Zamówienia.

4.7. W przypadku zwrotu towaru Sprzedawca wystawi fakturę korygującą.

V Odbiór lub dostawa Towarów

5.1. Klient zobowiązuje się do odbioru zamówionego Towaru w punkcie sprzedaży położonym w Rzeszowie, Restauracja Stary Browar Rzeszowski położony w Rzeszowie (35-001), Rynek 23 w dni robocze w godzinach 14:00 – 18:00. Klient może odebrać Towar osobiście lub za pośrednictwem innej, upoważnionej przez Klienta osoby. Klient może też skorzystać z usług współpracującej ze Sprzedawcą firmy kurierskiej lub innej, która odbierze zamówiony Towar ze Sklepu i dostarczy go do wskazanego przez Klienta w treści Zamówienia miejsca dostawy. Klient może też skorzystać z usługi dostarczenia zakupionych przez niego Towarów do jednego ze sklepów współpracujących ze Sprzedawcą, których lista jest umieszczona na Witrynie.

5.2. Informacja o gotowości Towaru do odbioru będzie przesyłana Klientowi na wskazany przez niego podczas składania Zamówienia adres e–mail. Osoba dokonująca odbioru Towaru obowiązana będzie podać imię i nazwisko Klienta oraz numer Zamówienia. Warunkiem dokonania odbioru jest pisemne potwierdzenie odbioru Towaru. Sprzedawca zastrzega, że Towar nie będzie wydany osobie niepełnoletniej lub nietrzeźwej. Sprzedawca uprawniony jest do sprawdzenia pełnoletności osoby odbierającej Towar.

5.3. Koszty dostarczenia Towaru przez firmę kurierską, które Klient ponosi oprócz ceny za Towar, są podawane na Witrynie przy składaniu Zamówienia.

5.4. W przypadku wybrania przez Klienta opcji dostawy Towaru wydanie Towaru Klientowi następuje w momencie wydania przez Sprzedawcę zamówionych Towarów firmie kurierskiej. Przy czym zaznaczając w treści zamówienia opcję dostawy Towaru za pośrednictwem firmy kurierskiej Klient oświadcza, że upoważnia kuriera do odbioru Towaru w jego imieniu.

5.5. Sprzedawca zastrzega, iż osobom nietrzeźwym lub niepełnoletnim zamówione napoje alkoholowe nie zostaną wydane przez kuriera. W przypadku zaistnienia powyższego zdarzenia, Sprzedawca złoży w terminie 3 dni, od dnia stwierdzenia tych okoliczności, oświadczenie o odstąpieniu od umowy i zwróci Klientowi wpłacone środki pieniężne, potrącone o koszty dostawy. Kurier uprawniony jest do sprawdzenia pełnoletności osoby odbierającej Towar.

5.6. Dostawy realizowane są poprzez firmę kurierską tylko na terytorium Polski, w Dni robocze w godzinach 9.00 – 17.00, na koszt Klienta uwidoczniony w podsumowaniu złożonego przez Klienta Zamówienia. Niezależnie od tego kurier może, lecz nie jest zobowiązany, kontaktować się na wskazany przez Klienta numer telefonu, celem potwierdzenia obecności w miejscu dostawy.

5.7. Towar dostarczany jest przez firmę kurierską pod adres odbiorcy, wskazany w formularzu Zamówienia w ciągu 3 Dni Roboczych. Czas realizacji dostawy jest liczony od momentu:

 1. a) Zaksięgowaniu całkowitej kwoty wymaganej wpłaty za złożone Zamówienie na koncie Sprzedawcy – w przypadku wyboru sposobów płatności, o których mowa w pkt. 4.3. Regulaminu.
  b) Potwierdzenia przyjęcia Zamówienia przez Sprzedawcę – w przypadku wyboru sposobu płatności, o którym mowa w pkt. 4.3. b) Regulaminu.

5.8. Klient zostanie niezwłocznie poinformowany przez Sprzedawcę o przekazaniu zamówionych Towarów firmie kurierskiej, poprzez przesłanie stosownej informacji na adres e-mail podany w Zamówieniu.

5.9. Przy odbiorze przesyłki należy w obecności kuriera sprawdzić, czy opakowanie nie uległo uszkodzeniu w transporcie oraz czy zawartość przesyłki jest zgodna z treścią Zamówienia.

5.10. W przypadku, gdy zawartość przesyłki jest niezgodna z treścią zamówienia, paragonu lub faktury VAT lub jeżeli Towar uległ uszkodzeniu, Klient powinien sporządzić protokół szkody zgodnie z procedurą stosowaną przez firmę kurierską. Sporządzenie protokołu szkody nie jest warunkiem rozpatrzenia reklamacji, ma na celu jedynie usprawnienie procesu jej rozpatrzenia.

5.11. W przypadku podania przez Klienta błędnych lub niekompletnych danych, uniemożliwiających dostarczenie przesyłki, czy też w przypadku nieobecności Klienta lub osoby uprawnionej do odbioru przesyłki, kosztami dodatkowej dostawy zostanie obciążony Klient pod warunkiem wyrażenia przez niego zgody na dodatkową dostawę. Koszt ten równy będzie kosztowi dostawy przypisanemu pierwotnie danemu Zamówieniu.

5.12. W sytuacji, w której zamówione Towary nie zostaną odebrane w terminie 30 dni przez Klienta Sprzedawca może odstąpić od umowy sprzedaży, informując o tym Klienta.

VI Prawo odstąpienia od umowy

6.1. Z zastrzeżeniem pkt. 6.4. Regulaminu poniżej, Konsument może w terminie 14 dni od dnia realizacji Zamówienia odstąpić od umowy bez podawania przyczyny. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.

6.2. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, Konsument powinien złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Konsument może skorzystać z formularza oświadczenia o odstąpieniu od umowy dostarczanego mu przez Sprzedawcę wraz z Towarem, jednak nie jest to obowiązkowe. Rekomendowanym przez Sprzedającego sposobem odstąpienia od umowy jest przesłanie wypełnionego formularza mailowo na adres: sklep@browar-rzeszow.pl

6.3. Do oświadczenia, o którym mowa w punkcie powyższym, Konsument powinien dołączyć dowód zakupu Towaru, lub w inny sposób udokumentować zakup Towarów.

6.4. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje w odniesieniu do następujących Towarów:

 1. a) ulegających szybkiemu zepsuciu lub mających krótki termin przydatności do użycia;
  b) dostarczanych w zapieczętowanych opakowaniach, które po otwarciu opakowania nie nadają się do zwrotu ze względu na ochronę zdrowia, lub ze względów higienicznych;
  c) w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi Sprzedawca nie ma kontroli.

6.5. Zamawiający ma obowiązek zwrócić Towary, których dotyczy oświadczenie o odstąpieniu od umowy niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Do zachowania terminu wystarczy też odesłanie Towarów przed jego upływem.

6.6. Konsument ponosi jedynie bezpośrednie koszty zwrotu Towarów, przez co należy w szczególności rozumieć koszt odesłania Towaru do Sklepu na adres:

Stary Browar Rzeszowski

Rynek 23

35-001 Rzeszów

6.7. Sprzedawca niezwłocznie, ale nie później niż w ciągu 14 dni od otrzymania od Konsumenta oświadczenia o całościowym lub częściowym odstąpieniu od umowy, zwróci Konsumentowi dokonaną przez niego płatność za zwrócone Towary. Jeżeli Kupujący wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez Konsumenta dodatkowych kosztów.

6.8. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności, o których mowa w punkcie poprzedzającym, do chwili dokonania przez Konsumenta zwrotu Towarów, których dotyczy odstąpienie od umowy, lub dostarczenia przez Konsumenta potwierdzenia, że Towary te odesłał, w zależności od tego, które z tych zdarzeń (zwrot czy dostarczenie potwierdzenia) nastąpi wcześniej.

6.9. Zwrot płatności zostanie dokonany przy użyciu sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument.

6.10. Przed odstąpieniem od umowy, Konsument nie powinien korzystać z Towarów w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonalności Towarów. W przeciwnym razie Konsument będzie ponosił odpowiedzialności za zmniejszenie wartości Towarów. Konsument nie może odstąpić od umowy w odniesieniu do Towarów stanowiących napoje alkoholowe, które zostały przez Konsumenta otwarte.

6.11. Uprawnienie do odstąpienia od umowy nie wyłącza uprawnień Zamawiającego wynikających z odpowiedzialności Sprzedawcy z tytułu niezgodności Towaru z umową.

6.12. Sprzedawca zastrzega sobie prawo odstąpienie od umowy sprzedaży jeżeli w terminie 21 dni od złożenia Zamówienia, Klient nie dokonał zapłaty za objęte tym Zamówieniem Towary.

VII Reklamacje

7.1. W przypadku stwierdzenia niezgodności Towaru z umową po jego wydaniu Klient ma prawo złożyć reklamację.

7.2. W celu rozpatrzenia reklamacji Klient powinien dostarczyć Towar do Sklepu wraz z dowodem zakupu.

7.3. Reklamacja zostanie rozpatrzona w terminie 14 dni od daty złożenia jej przez Klienta.

7.4. O sposobie jej rozpatrzenia reklamacji Klient zostanie poinformowany przez Sprzedawcę listownie, emailem lub telefonicznie przy wykorzystaniu danych kontaktowych podanych przez Klienta w reklamacji.

7.5. Zwrot pieniędzy w przypadku pozytywnego rozpatrzenia reklamacji nastąpi niezwłocznie po przekazaniu Klientowi informacji o pozytywnym sposobie załatwienia reklamacji.

VIII Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

8.1. Pozasądowe rozwiązywania sporów z konsumentami na podstawie ustawy z dnia 23 września 2016 r. o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich prowadzi podmiot uprawniony, który jest Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Rzeszowie , pod adresem ul. 8 Marca 5, 35-959 Rzeszów, strona  https://wiih.rzeszow.pl/

8.2. Klient będący Konsumentem ma dodatkową możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu dochodzenia roszczeń w formie złożenia skargi za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

IX  Ochrona danych osobowych

9.1. Administratorem danych osobowych udostępnionych przez Klienta jest Fasada Investment Sp. z o.o

9.2. Dane osobowe Klientów przetwarzane są przede wszystkim na podstawie umowy i w celu jej realizacji, zgodnie z zasadami określonymi w ogólnym rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) o ochronie danych (RODO). Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych przez Sprzedawcę, w tym m.in. w zakresie okresu oraz podstaw przetwarzania, praw osób, których dane dotyczą, a także możliwych odbiorców danych, zawiera  polityka prywatności zamieszczona w Witrynie.

 

Polityka Prywatności.

 1. Szanując Państwaprawa oraz respektując przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), oświadczamy, że zobowiązujemy się do zachowania bezpieczeństwa i poufności pozyskanych danych osobowych. Wszyscy pracownicy sklepu zostali odpowiednio przeszkoleni w zakresie przetwarzania i ochrony danych osobowych.
 2. Administratorem Danych Osobowych jest:

Fasada Investment Sp. z o.o. z siedzibą w Rzeszowie, przy ulicy Piłsudskiego 32, 35-001 Rzeszów

 1. Zbieramy następujące dane osobowe:
 • Imię i nazwisko, adres, nr telefonu, adres e-mail, datę urodzenia – podczas składania zamówienia będziesz proszony o podanie tych danych w celu zrealizowania zawieranej umowy i możliwości kontaktu z Tobą,
 • Adres IP – informacje wynikające z ogólnych zasad połączeń realizowanych w Internecie takie jak adres IP (oraz inne informacje zawarte w logach systemowych) wykorzystywane są przez administratora serwera w celach technicznych. Adresy IP mogą też być wykorzystywane w celach statystycznych – do zbierania ogólnych informacji demograficznych (np. o regionie, z którego następuje połączenie).
 • Cookies – nasz sklep wykorzystuje technologię Cookies w celu dostosowania serwisu do Twoich indywidualnych potrzeb. Możesz zgodzić się na to, aby wpisane przez Ciebie dane zostały zapamiętane i byś mógł bez powtórnego wpisywania korzystać z nich przy następnych odwiedzinach na stronach serwisu internetowego. Właściciele innych witryn nie będą mieli dostępu do tych danych. Jeżeli nie zgadzasz się na personalizowanie serwisu, proponujemy wyłączenie obsługi cookies w opcjach przeglądarki. internetowej.
 1. Podanie powyższych danych następuje w poniższych przypadkach:
 • Dokonując zakupu w naszym sklepie bez logowania konta po realizacji takiego zamówienia z naszej bazy usuwamy wszelkie dane mogące zidentyfikować Twoją osobę (imię, nazwisko, adres, nr telefonu, adres email). Pozostaje tylko dokument sprzedaży przechowywany na potrzeby fiskalne.
 • Rejestracja w bazie Klientów – jest dobrowolna Przechowujemy te dane w bazie aby ułatwić Tobie w przyszłości zakupy w naszym sklepie internetowym.
 • Jeśli chcesz być informowany o ciekawych wydarzeniach i ofertach handlowych możesz zostać abonentem newslettera. Przystąpienie jest dobrowolne i w każdej chwili możesz się z niego wypisać. Podczas składania zamówienia możesz też wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych, ofertowych, wysyłania wiadomości telekomunikacyjnych lub profilowania. Taka zgoda nie jest konieczna do zrealizowania umowy.
 1. Każdy Użytkownik naszego serwisu ma możliwość wyboru, czy i w jakim zakresie chce korzystać z naszych usług i udostępniać informacje o sobie. Jeżeli z jakiś względów nie życzysz sobie pozostawienia swoich danych osobowych to masz prawo do ich usunięcia lub nie korzystania z naszego serwisu.
 2. Nie przechowujemy danych poufnych jak numery Twoich kart kredytowych.
 3. Zgodnie z postanowieniami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) masz prawo poprawiania, uzupełniania, uaktualnienia, sprostowania, żądania usunięcia lub przeniesienia swoich danych osobowych. W tym celu prześlij e–mail pod adres sklep@browar-rzeszow.pllub napisz list na adres: Fasada Investment Sp. z o.o. z siedzibą w Rzeszowie, przy ulicy Piłsudskiego 32, 35-001 Rzeszów

Polityka plików cookies

 1. Nasz Serwis, jak większość witryn internetowych, korzysta z tzw. plików Cookies (ciasteczek). Pliki te: są zapisywane w pamięci Twojego urządzenia (komputera, telefonu, itd.); umożliwiają Ci, m.in., korzystanie ze wszystkich funkcji Serwisu; nie powodują zmian w ustawieniach Twojego urządzenia.
 2. Korzystając z odpowiednich opcji Twojej przeglądarki, w każdej chwili możesz:
 • usunąć pliki cookies,
 • blokować wykorzystanie plików cookies w przyszłości.
 1. W tym Serwisie ciasteczka wykorzystywane są w celu:
 • zapamiętywania informacji o Twojej sesji,
 • statystycznych,
 • marketingowych,
 • udostępniania funkcji Serwisu.
 1. Aby dowiedzieć się, jak zarządzać plikami cookies, w tym jak wyłączyć ich obsługę w Twojej przeglądarce, możesz skorzystać z pliku pomocy Twojej przeglądarki. Z Informacjami na ten temat możesz zapoznać się wciskając klawisz F1 w przeglądarce. Ponadto odpowiednie wskazówki znajdziesz na następujących podstronach, w zależności od przeglądarki, której używasz:
 1. Jeśli nie wyłączysz wykorzystywania plików cookies w ustawieniach przeglądarki, oznacza to, że wyrażasz zgodę na ich wykorzystanie.

Usługi zewnętrzne/Odbiorcy danych

 1. Korzystamy z usług podmiotów zewnętrznych, którym mogą być przekazywane Twoje dane. Poniżej znajduje się lista tych podmiotów:
 • Podmiot realizujący dostawę towarów.
 • Dostawca płatności.
 • Dostawca oprogramowania potrzebnego do prowadzenia serwisu internetowego.
 • Podmioty prowadzące stacjonarne punkty odbioru paczek.
 • Podmiot prowadzący magazyn.
 • Dostawca narzędzi wykorzystywanych w celach statystycznych lub analitycznych.
 • Podmiot zapewniający system mailingowy.
 • Portale społecznościowe w związku z możliwością logowania się za ich pośrednictwem do Serwisu*
 • Podmiot zapewniający nam wsparcie techniczne.

Przekazywanie danych osobowych do państw spoza Unii Europejskiej

 1. Twoje dane osobowe mogą być przetwarzane również przez podmioty spoza Unii Europejskiej. Właściwy poziom ochrony Twoich danych, w tym poprzez stosowanie odpowiednich zabezpieczeń, zapewnia uczestnictwo tych podmiotów w Tarczy Prywatności UE-USA, ustanowionej decyzją wykonawczą Komisji Europejskiej jako zbiór zasad gwarantujących odpowiednią ochronę Twojej prywatności

 

OŚWIADCZENIE O ODSTĄPIENIU OD UMOWY

Pobierz załącznik:Oświadczenie o odstapieniu od umowy SBR

REKLAMACJA TOWARÓW 

Pobierz załącznik: Reklamacja towarów SBR

Nagrody

Srebrny medal w Konkursie Piw Rzemieśnliczych w Poznaniu, w kategorii field beer (2022 r.) – za piwo Dyniowe
Brązowy medal w Konkursie Piw Rzemieśnliczych w Poznaniu, w kategorii field beer (2021 r.) – za piwo Dyniowe
Złoty medal w Konkursie Piw Rzemieśnliczych w Poznaniu, w kategorii other IPA (2019 r.) – za piwo Ryżowe IPA
Srebrny medal w Konkursie Piw Rzemieśnliczych w Poznaniu, w kategorii field beer (2019 r.) – za piwo Dyniowe
Brązowy medal w Konkursie Piw Rzemieśnliczych w Poznaniu, w kategorii bursztynowy lager (2018 r.) – za piwo Marcowe
Srebrny medal w Konkursie Piw Rzemieśnliczych w Poznaniu, w kategorii piwo z warzywami (2018 r.) – za piwo Dyniowe
Złoty medal w Konkursie Piw Rzemieśnliczych w Poznaniu, w kategorii white IPA (2018 r.) – za piwo Ryżowe Ipa
Złoty medal w Konkursie Piw Rzemieśnliczych w Poznaniu, w kategorii Saison (2017 r.) – za piwo Saison
Brązowy medal w Konkursie Piw Rzemieśnliczych w Poznaniu,w kategorii Amber Lager (2017 r.) – za piwo Marcowe
Złoty medal w Konkursie Piw Rzemieśnliczych w Poznaniu,w kategorii piwo z warzywami (2016 r.) – za piwo Dyniowe
Srebrny medal w Konkursie Piw Rzemieśnliczych w Poznaniu,w kategorii piwo z dodatkami (2016 r.) – za piwo Shogul
Srebrny medal w Konkursie Piw Rzemieśnliczych w Poznaniu,w kategorii Pumpkin Ale (2015 r.) – za piwo Dyniowe
Brązowy medal w Konkursie Piw Rzemieśnliczych w Poznaniu,w kategorii Pszeniczne Hefeweizen – za piwo Pszeniczny Rzeszowiak
Brązowy medal w Konkursie Piw Rzemieśnliczych Birofilia Żywiec 2015,w kategorii Stout – za piwo Stout

medale
0